Lista kategorii

Zamówienia złożone w dni robocze i opłacone do godziny 14:00
wysyłamy tego samego dnia

Zamówienia złożone w dni robocze i opłacone do godziny 14:00
wysyłamy tego samego dnia

icon2... Pokaż
icona... Pokaż
Facebook icon

Warunki gwarancji, reklamacji i zwrotów

PRODUKTY Z GWARANCJĄ SPRZEDAWCY:

W przypadku reklamowania produktu posiadającego gwarancję naszej firmy, przed reklamowaniem towaru prosimy o wcześniejszy kontakt z naszymi specjalistami w dni robocze pod numerem Pokaż numer w godzinach od 9 do 17. Częstym powodem nieprawidłowego działania sprzętu jest błąd w konfiguracji oprogramowania lub komputera, niekiedy niezamierzona instalacja błędnego sterownika lub nieprawidłowa jego obsługa. Gdy nieodzowna okaże się jednak wysyłka produktu do serwisu, zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:

 • telefonicznie, pod numerem 2... Pokaż numer;
 • mailowo, pod adresem s... Pokaż email

Po otrzymaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego produkt należy odesłać dowolnym spedytorem lub za pośrednictwem poczty polskiej, w opakowaniu gwarantującym jego bezpieczny transport (karton, styropiany, folie antystatyczne). Zwrot naprawionego produktu dokonywany jest na nasz koszt. Na opakowaniu prosimy o umieszczenie numeru reklamacji RMA uzyskany podczas procesu rejestracji zgłoszenia.

Adres serwisu to:
Mogado Sp. z o.o. – serwis Ataniej.pl
ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno
Przesyłki prosimy oznaczać napisem „OSTROŻNIE KRUCHE”

Gwarancją nie są objęte:

 • Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,
 • Uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji.
 • Uszkodzenia i wady powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek lub zmian dokonanych przez Kupującego lub Użytkownika.
 • Wady montażu oraz ewentualne szkody poniesione w związku z demontażem.
 • Czynności przewidziane w instrukcji obsługi dotyczące instalacji, do których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie produktu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje odzyskiwania danych z dysków twardych.
 • Gwarancja nie obejmuje baterii i akumulatorów stanowiących wyposażenie towaru oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

Po otrzymaniu reklamowanego towaru nasz serwis przystąpi do procedury weryfikacji oraz realizacji zgłoszenia. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu zasadności reklamacji oraz wykluczeniu działania czynników zewnętrznych, które mogły spowodować uszkodzenie. Do takich czynników należą między innymi: zalania, przepięcia, inne uszkodzenia mechaniczne związane z uderzeniem lub przecięciem. Wszystkie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni w przypadku klienta będącego jedocześnie Konsumentem. W sytuacjach wymagających dostarczenia brakujących danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o konieczności ich uzupełnienia.

Poprzez realizację reklamacji rozumie się, naprawę na miejscu lub odesłanie reklamowanego towaru do autoryzowanego serwisu producenta. Serwis sprawdzając możliwości technicznie podejmie decyzję czy naprawa reklamowanego towaru jest możliwa do wykonania. W przypadku braku możliwości naprawy zostanie zaproponowany sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach lub nastąpi zwrot zapłaconej ceny.

 

REKLAMACJE (dla zakupów dokonanych od 01.01.2023)

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którego zakup nie ma charakteru zawodowego w przypadku stwierdzenia, w ciągu 24 miesięcy od dnia otrzymania produktu, wady zamówionego towaru może w tym okresie skorzystać z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową lub skorzystać z tytułu przysługującej mu gwarancji. W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca rękojmia jest wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez prawo - strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za niezgodność towaru z umową, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Wyłączenie rękojmi nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których zakup nie miał charakteru zawodowego.

W przypadku reklamacji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta zastosowanie ma ustawa o prawach konsumenta, a w przypadku reklamacji przedsiębiorcy Kodeks Cywilny.

Adres serwisu to:
Mogado Sp. z o.o. – serwis Ataniej.pl
ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno
Przesyłki prosimy oznaczać napisem „OSTROŻNIE KRUCHE”

Do przesyłki prosimy załączyć:

 • krótki opis zgłoszenia zawierający wskazanie powodu, dla którego zostaje złożona reklamacja,
 • oczekiwany sposób rozwiązania, o ile reklamacja następuje nie z tytułu nadanej gwarancji, a z tytułu niezgodności produktu z umową, uprawniony klient ma możliwość wstępnego określenia sposobu rozwiązania reklamacji:
  -  żądania jego naprawy lub wymiany, z tym, że sprzedawca może dokonać naprawy, gdy klient żąda wymiany, lub sprzedawca może dokonać wymiany, gdy klient żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
  - złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, dopiero gdy sprzedawca odmówił lub nie doprowadził produktu do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z powyższym podpunktem, bądź gdy brak zgodności produktu z umową sprzedaży występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową sprzedaży, albo brak zgodności produktu z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny/odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych podpunkcie powyższym. Pominięcie podpunktu pierwszego może wystąpić także  gdy z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową sprzedaży. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności produktu z umową sprzedaży jest nieistotny,
 • kopię dowodu zakupu (dowodem zakupu może być paragon, faktura, numer zamówienia, numer aukcji, potwierdzenie płatności),
 • pełen komplet fabryczny z wyłączeniem opakowania,
 • dane umożliwiające kontakt w trakcie obsługi reklamacyjnej.

Przykładowy formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj. 

Istnieje możliwość wcześniejszego kontaktu z naszymi specjalistami:

 • telefonicznie, pod numerem 2... Pokaż numer;
 • mailowo, pod adresem s... Pokaż email

Po otrzymaniu reklamowanego towaru nasz serwis przystąpi do procedury weryfikacji oraz realizacji zgłoszenia. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu zasadności reklamacji oraz wykluczeniu działania czynników zewnętrznych, które mogły spowodować uszkodzenie. Do takich czynników należą między innymi: zalania, przepięcia, inne uszkodzenia mechaniczne związane z uderzeniem lub przecięciem. Wszystkie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni w przypadku klienta będącego jedocześnie Konsumentem. W sytuacjach wymagających dostarczenia brakujących danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o konieczności ich uzupełnienia.

Poprzez realizację reklamacji rozumie się, naprawę na miejscu lub odesłanie reklamowanego towaru do autoryzowanego serwisu producenta. Serwis sprawdzając możliwości technicznie podejmie decyzję czy naprawa reklamowanego towaru jest możliwa do wykonania. W przypadku braku możliwości naprawy zostanie zaproponowany sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach lub nastąpi zwrot zapłaconej ceny.

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w tym punkcie, od dnia 1.01.2021 roku stosuje się również do Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 

REKLAMACJE (dla zakupów dokonanych do 31.12.2022)

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827) Konsument w przypadku stwierdzenia, w ciągu 24 miesięcy od dnia otrzymania produktu, wady zamówionego towaru może w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi. Reklamowany towar należy wysłać do naszego serwisu.

Adres serwisu to:
Mogado Sp. z o.o. – serwis Ataniej.pl
ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno
Przesyłki prosimy oznaczać napisem „OSTROŻNIE KRUCHE”

Do przesyłki prosimy załączyć:

 • krótki opis zgłoszenia zawierający wskazanie powodu, dla którego zostaje złożona reklamacja,
 • oczekiwany sposób rozwiązania,
 • kopię dowodu zakupu (dowodem zakupu może być paragon, faktura, numer zamówienia, numer aukcji, potwierdzenie płatności)
 • pełen komplet fabryczny z wyłączeniem opakowania
 • dane umożliwiające kontakt w trakcie obsługi reklamacyjnej.

Przykładowy formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj. 

Istnieje możliwość wcześniejszego kontaktu z naszymi specjalistami:

 • telefonicznie, pod numerem 2... Pokaż numer;
 • mailowo, pod adresem s... Pokaż email

Po otrzymaniu reklamowanego towaru nasz serwis przystąpi do procedury weryfikacji oraz realizacji zgłoszenia. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu zasadności reklamacji oraz wykluczeniu działania czynników zewnętrznych, które mogły spowodować uszkodzenie. Do takich czynników należą między innymi: zalania, przepięcia, inne uszkodzenia mechaniczne związane z uderzeniem lub przecięciem. Wszystkie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni w przypadku klienta będącego jedocześnie Konsumentem. W sytuacjach wymagających dostarczenia brakujących danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o konieczności ich uzupełnienia.

Poprzez realizację reklamacji rozumie się, naprawę na miejscu lub odesłanie reklamowanego towaru do autoryzowanego serwisu producenta. Serwis sprawdzając możliwości technicznie podejmie decyzję czy naprawa reklamowanego towaru jest możliwa do wykonania. W przypadku braku możliwości naprawy zostanie zaproponowany sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach lub nastąpi zwrot zapłaconej ceny.

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w tym punkcie, od dnia 1.01.2021 roku stosuje się również do Przedsiębiorcy-Konsumenta.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ZWROT TOWARU

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania paczki z zakupionym towarem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wysłanie pisma wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:

 • pocztą na adres:
  Mogado Sp. zo.o. (SERWIS) – ZWROT ATANIEJ
  ul. Okulickiego 26
  05-500 Piaseczno
 • pocztą elektroniczną: s... Pokaż email

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj (wzór z załącznika 2 do ustawy), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Po odstąpieniu od umowy prosimy odesłać zwracany towar na adres:
Mogado Sp. zo.o. (SERWIS) – ZWROT ATANIEJ
ul. Okulickiego 26
05-500 Piaseczno

Zwracane na tej podstawie towary muszą być kompletne i nieuszkodzone. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (a więc koszt odesłania do Sprzedawcy) ponosi Kupujący.

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w tym punkcie, od dnia 1.01.2021 roku stosuje się również do Przedsiębiorcy-Konsumenta.


ZALECENIA DLA POSTĘPOWANIA Z PRZESYŁKAMI KURIERSKIMI

Zawsze przed odebraniem od kuriera zamówionej przesyłki, prosimy o dokładne sprawdzenie opakowania. Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających. W przypadku, kiedy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub zerwania taśm lub plomb, należy odmówić odbioru przesyłki oraz skontaktować się z Biurem Obsługi naszego sklepu w celu poinformowania nas o zaistniałym zdarzeniu. Buro Obsługi sklepu ATANIEJ: Infolinia telefoniczna: Pokaż numer Poczta mailowa: Pokaż email Komunikator GG: 20622062 Zawartość odebranej przesyłki prosimy sprawdzić w obecności kuriera. W sytuacji odmowy współpracy ze strony kuriera, należy go poinformować, iż w przypadku uszkodzenia towaru lub innych problemów, będzie zmuszony do ponownego przyjazdu w celu spisania protokołu szkody. Jeżeli nastąpiło uszkodzenie zawartości przesyłki, pomimo braku śladów na opakowaniu, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi naszego sklepu w celu poinformowania nas o zaistniałym zdarzeniu oraz o sporządzenie wraz z kurierem protokołu szkody. Protokół powinien zawierać następujące informacje: stan opakowania (z zaznaczeniem informacji o nawet najmniejszych wgnieceniach), opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, nazwisko osoby przyjmującej przesyłkę, nazwiska osób sporządzających protokół, dokładne określenie oznakowania opakowania, np. obecność naklejek lub napisów "ostrożnie", "kruche" itp. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu prosimy przesłać na adres: s... Pokaż email informację o zaistniałej sytuacji:

 • numer dowodu zakupu (ewentualnie numer zamówienia)
 • skan protokołu szkody
 • dokumentację zdjęciową uszkodzonego towaru wraz z wyglądem opakowania zewnętrznego (karton z każdej strony)
 • dane kontaktowe

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce cookies